wdg logo symbol

Vilkor

WeDoGolf i samarbete med GolfStar tillhandahåller produkten/tjänsten från köpdatum fram till årets slut (2019-12-31).

WeDoGolf äger rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till GolfStar (Org.nummer: 556475-9420) och Teevoloution (Org.nummer: 559019-7058)för att uppfylla avtalet.

WeDoGolf har rätt att förändra priser för angivna tjänster. Sådan ändring ska Er tillhanda senaste (3) månader före befintligt avtals slutdatum.

Efter godkännande av dessa vilkor tillsänder WeDoGolf, Er en faktura vilken förfaller till betalning inom 20 dagar från fakturadatum. Vid dröjsmål med att erlägga betalning utgår dröjsmålsränta med 2 % per påbörjad månad.